SARANA DAN PRASARANA
No JENIS SARANA NAMA SARANA ISI ALAMAT DUSUN RT RW
1 asd11 asd22 asd77 asd33 asd asd44 asd55
2 MUSHOLLA MUSHOLLA MUSHOLLA MUSHOLLA MUSHOLLA 001 001
3 1 2 7 3 6 4 5
4 21bangunan 2sekolah 2ruangan seluas 300 m 2jl anggrek timur 2Dusun Kahuripan 001 002
5 bangunan sekolah kdskdsk jl anggrek timur Dusun Kahuripan 001 001
6 Tempat Ibadah masjid husasda luas masjid 20 x 8 m jl kambulangu Dusun Kahyangan 002 006
7 Tempat Ibadah masjid Jamiyah luas masjid 20 x 8 m jl kambulangu Dusun Kahuripan 005 002
8 Tempat Ibadah masjid husasda luas masjid 20 x 8 m jl kambulangu Dusun Kahyangan 002 006